Marketing‎ > ‎

FULL SERVICE

Motto:
Má-li jakýkoliv systém dobře fungovat, musí být uspořádán…

Konkrétní výstupy naší práce jako výsledek analýzy, návrhu a realizace:

·         Rozhlasová, tisková, televizní a internetová inzerce
·         Organizace soutěží, seminářů, školení a konferencí
·         Předváděcí akce, dny otevřených dveří, …
·         Marketingové slogany
·         Katalogy, plakáty, letáky, vizitky
·         Webové stránky(
·         Billboardy, informačních tabule, banery, …
·         Workshopy na míru: „Marketing v praxi“, „Marketingový plán“, trénink dovedností „Jednání se zákazníkem“, „ Prodejní techniky“
·         Logotypy, logomanuály
·         Polepy aut
·         Označení sídel společností (např. fasáda, parkoviště, …) a vnitřní orientační značení (např. navigační tabule, jmenovky na dveře, reprezentativní doplňky, …)
·         Grafické práce a tisk (velkoplošný, málonákladový, speciální)
·         Reklamní předměty a jejich potisk, polep a gravírování
·         Reklamní výšivky na oděv
·         Tisk dvd a cd médií a jejich obalů

Marketing jako efektivní systém: 

Marketingový audit jako zpětná vazba
Základní produkt části marketingového systému společnosti vypovídající o míře orientace společnosti na zákazníka. Obsahuje přibližně 15 marketingových parametrů, které jsou popsány z hlediska zjištění, významu a doporučení pro danou společnost. Výhodou pro společnost je strukturovaná a zřejmá zpětná vazba. Tento konečný produkt v písemné podobě je v závěru konzultován.

Systémový marketing jako konkurenční výhoda
Ekonomicky výhodná forma zajištění marketingových služeb. Implementace marketingu jako systému k efektivnímu podnikání. Postupné systémové řešení pro komplexní růst společnosti. Trvalá spolupráce s dohodnutou četností konzultačních schůzek k jednotlivým řešeným oblastem. Tato spolupráce je rozdělena do dvou částí. V první části je realizován marketingový audit, následně marketingový trénink a pak jsou jednotlivé kroky zaměřeny na postupné systémové odstranění nedostatků zjištěných v marketingovém auditu. V druhé části je vytvořen marketingový plán a následně je realizován.

Marketingový trénink jako duševní kapitál společnosti
Jeden z úvodních produktů části marketingového systému společnosti vhodný pro odborníky, kteří jsou vystaveni kontaktu se zákazníkem. Tento produkt osvětluje význam, souvislosti a výhody marketingově orientované společnosti. Je organizován jako jednodenní workshop přímo v sídle společnosti. Účastníci obdrží relevantní tréninkový materiál z dané oblasti marketingu.

Analýza konkurence jako cesta k přežití
Doplňující produkt části marketingového systému společnosti charakterizující hlavní marketingové parametry konkurentů v dané oblasti podnikání společnosti. Dílčí výstupy tohoto produktu pak slouží pro vlastní srovnání, inspiraci a možnou reakci na neustále se vyvíjející podmínky na daném trhu. Tento konečný produkt v písemné podobě je v závěru konzultován.

Marketingový plán jako koncepce podnikání
Dílčí produkt části marketingového systému společnosti řešící hlavní marketingové činnosti v průběhu celého kalendářního roku pro jednotlivé produkty, ale i celou společnost. Díky systémovému zpracování je přesně navržen pro dosažní individuálních cílů s maximalizaci efektu vložených prostředků na jejich dosažení (např. růst obratu, tržního podílu, povědomí, image, …). Součásti návrhu marketingového plánu je workshop ke generování možných variant marketingového plánu. Tento konečný produkt v písemné podobě je v závěru konzultován.

Účinná reklamní kampaň jako zisková investice
Doplňující produkt části marketingového systému společnosti obsahující stanovení marketingových a komunikačních cílů, výběr vlastního sdělení, načasování kampaně výběr komunikačních forem a medií, návrhy spotů, výběr vysílacích plánů, aplikace všech 8. kroků marketingové komunikace, testování vlastního sdělení, vyhodnocení účinnosti reklamní kampaně, … Tento konečný produkt v písemné podobě je v závěru konzultován.

Hledání nových možností v podnikání jako potenciálu růstu společnosti
Volitelný produkt části marketingového systému společnosti vhodný pro generování nových myšlenek a kreativity sloužící k růstu potenciálu společnosti. Příklady vhodného využití: hledání nových možnosti k podnikání společnosti, inovaci stávajících produktů společnosti, tvorby nových názvů produktů, návrhy nových sloganů, nových logotypů, nových názvů společnosti, … K vlastnímu procesu generování nového se používá kombinace dvou metod brainstorming a synektika. Tento konečný produkt v písemné podobě je v závěru konzultován.

Marketingová studie jako podklad pro nákladná a strategická rozhodnutí
Volitelný produkt části marketingového systému společnosti řešící dané zadání v souvislosti se získanými skutečnostmi z trhu jako odborný podklad pro rozhodnutí o velkých investicích, nebo strategii společnosti. Tento konečný produkt v písemné podobě je v závěru konzultován.

Comments